Algemene Voorwaarden versie 2.0 update 24/05/2018

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Koffie Camper hierna te noemen:”Verhuurder’, en een wederpartij waarop de Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Verhuurder en zijn directie.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Wederpartij zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien de Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, noch dat de Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van de Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 De Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Verhuurder anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Verhuurder gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan de Verhuurder ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering geschiedt op bedrijf van de Verhuurder. De Wederpartij is verplicht de kraam te vullen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de overeenkomst, is de Verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. De Verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Verhuurder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Verhuurder zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Verhuurder gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Verhuurder bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen

wanprestatie van de Verhuurder op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Verhuurder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Verhuurder gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Verhuurder daardoor direct of indirect ontstaan.
 2. Indien de Verhuurder met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is de Verhuurder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt, op titel 3 en titel 4, algemeen verbintenisrecht van het burgerlijk wetboek III, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de Verhuurder alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de verhuurder rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkoms

 1. De Verhuurder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst de Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van de Verhuurder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is de Verhuurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Verhuurder kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Verhuurder op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Verhuurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de Verhuurder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Verhuurder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Verhuurder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Verhuurder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Verhuurder op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overmacht

 1. De Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Verhuurder of van derden daaronder begrepen. De Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel de Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden voor ingaan van de overeenkomst, op een door de Verhuurder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Verhuurder aangegeven. De Verhuurder is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
 3. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Verhuurder verschuldigde.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt (titel 3, algemeen verbintenisrecht van het burgerlijk wetboek III) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Verhuurder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de Verhuurder in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Verhuurder.
 2. Door de Verhuurder geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verhuurder veilig te stellen.
 4. Voor het geval de Verhuurder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan deVerhuurder en door de Verhuurder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verhuurder zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door de Verhuurder te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van de overeenkomst, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder, de Wederpartij of derden aan de kraam wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Verhuurder geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen onvoorspelbaar gedrag van koper(s).
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen meteen gemeld te worden bij de Verhuurder. De Wederpartij dient de Verhuurder in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is gereclameerd dan zal verhuurder de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
 8. Indien komt vast te staan date en klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verhuurder daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de verhuurder en de door de verhuurder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de Verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verhuurder is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 3. Indien de Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de Verhuurder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De Verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Verhuurder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Verhuurder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleidt tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Verhuurder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Risico

 1. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen van Wederpartij.

Artikel 11 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart de Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Verhuurder toerekenbaar is.
 2. Indien de Verhuurder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden de Verhuurder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Verhuurder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Verhuurder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. De Verhuurder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Verhuurder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verhuurder partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 1. Voordat besloten wordt een rechter in te schakelen dienen partijen het geschil aan een geschillencommissie te hebben voorgelegd dan wel mediation te hebben gevolgd.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.